Ôîòî Àëòåé ëåêàðñòâåííûé
Àëòåé ëåêàðñòâåííûé
Ôîòî Àëòåé ëåêàðñòâåííûé
Àëòåé ëåêàðñòâåííûé
Ôîòî Àëòåé ëåêàðñòâåííûé
Àëòåé ëåêàðñòâåííûé
Ôîòî Àëòåé ëåêàðñòâåííûé
Àëòåé ëåêàðñòâåííûé
Ôîòî Áàäàí òîëñòîëèñòíûé
Áàäàí òîëñòîëèñòíûé
Ôîòî Áàðõàò àìóðñêèé
Áàðõàò àìóðñêèé
Ôîòî ×àáåð ãîðíûé
×àáåð ãîðíûé
Photo Origanum vulgare L.
Origanum vulgare L.
photo Echinacea purpurea Moench
Echinacea purpurea Moench
photo Echinacea purpurea Moench
Echinacea purpurea Moench
photo Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze (Lophanthus anisatus Benth)
Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze (Lophanthus anisatus Benth)
Ôîòî Ãèíêãî äâóëîïàñòíûé
Ãèíêãî äâóëîïàñòíûé
photo senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.
senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.
photo senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.
senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.

photo senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.
senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.
Ôîòî Èññîï ëåêàðñòâåííûé
Èññîï ëåêàðñòâåííûé
photo Schysandra chinensis (Turcz.) Baill.
Schysandra chinensis (Turcz.) Baill.
photo Schysandra chinensis (Turcz.) Baill.
Schysandra chinensis (Turcz.) Baill.
photo Schysandra chinensis (Turcz.) Baill.
Schysandra chinensis (Turcz.) Baill.
photo Schysandra chinensis (Turcz.) Baill.
Schysandra chinensis (Turcz.) Baill.
herb photo Panax ginseng C.A.Mey.
Panax ginseng
photo Panax ginseng C.A.Mey.
Panax ginseng
photo Panax ginseng C.A.Mey.
Panax ginseng
photo Panax ginseng C.A.Mey.
Panax ginseng
photo Panax ginseng C.A.Mey.
Panax ginseng
photo Panax ginseng C.A.Mey.
Panax ginseng
photo Panax ginseng C.A.Mey.
Panax ginseng

Panax ginseng
Ôîòî Êàøòàí
Êàøòàí
Ôîòî Êàëãàí
Êàëãàí
Ôîòî Ëàâàíäà óçêîëèñòíàÿ
Ëàâàíäà óçêîëèñòíàÿ
Ôîòî Êîäîíîïñèñ ëàíöåòîâèäíûé
Êîäîíîïñèñ ëàíöåòîâèäíûé
Ôîòî Êîäîíîïñèñ ëàíöåòîâèäíûé
Êîäîíîïñèñ ëàíöåòîâèäíûé
Ôîòî Êîäîíîïñèñ ëàíöåòîâèäíûé
Êîäîíîïñèñ ëàíöåòîâèäíûé
Ôîòî Êîäîíîïñèñ ëàíöåòîâèäíûé
Êîäîíîïñèñ ëàíöåòîâèäíûé
Ôîòî Êîäîíîïñèñ ëàíöåòîâèäíûé
Êîäîíîïñèñ ëàíöåòîâèäíûé
Ôîòî Ïèæìà îáûêíîâåííàÿ
Ïèæìà îáûêíîâåííàÿ
Ôîòî Ïèæìà îáûêíîâåííàÿ
Ïèæìà îáûêíîâåííàÿ
Ôîòî Ëåâçåÿ
Ëåâçåÿ ëåê ðàñòåíèÿ áåç óâåëè÷åíèÿ
Ôîòî Ðîäèîëà ðîçîâàÿ
Ðîäèîëà ðîçîâàÿ
Ôîòî Øàëôåé ëåêàðñòâåííûé
Øàëôåé ëåêàðñòâåííûé
Ôîòî Ñèíåãîëîâíèê
Ñèíåãîëîâíèê
Ôîòî Øèðîêîêîëîêîëü÷èê êðóïíîöâåòêîâûé
Øèðîêîêîëîêîëü÷èê êðóïíîöâåòêîâûé
Ôîòî Øëåìíèê áàéêàëüñêèé
Øëåìíèê áàéêàëüñêèé
photo Polemonium caeruleum L.
Polemonium caeruleum L.
photo Polemonium caeruleum L.
Polemonium caeruleum L.
Ôîòî Ñîôîðà æåëòåþùàÿ
Ñîôîðà æåëòåþùàÿ
Ôîòî Çîëîòàðíèê îáûêíîâåííûé
Çîëîòàðíèê îáûêíîâåííûé
photo Hypericum perforatum L.
Hypericum perforatum
photo Hypericum perforatum L.
Hypericum perforatum
Ôîòî Çìååãîëîâíèê ìîëäàâñêèé
Çìååãîëîâíèê ìîëäàâñêèé
photo Potentilla alba L.
Potentilla alba
photo Potentilla alba L.
Potentilla alba
photo Potentilla alba L.
Potentilla alba
photo Potentilla alba L.
Potentilla alba
Ôîòî Ñïàðæà ëåêàðñòâåííàÿ
Ñïàðæà ëåêàðñòâåííàÿ
Ðèñóíîê Ìåëèññà ëåêàðñòâåííàÿ
Ìåëèññà ëåêàðñòâåííàÿ
picture  Nepeta cataria L.
Nepeta cataria
Picture  Calendula officinalis L.
Calendula officinalis
photo Inula helenium L.
Inula helenium L.
photo Valeriana officinalis L. s.l.
Valeriana officinalis L. s.l.
picture Rosa majalis Herrm
Rosa majalis Herrm
 

Adress: Unecha, Bryansk reg, Russia
tel/fax: +7 48351 232-75

Ivan98@ginseng.su

Яндекс.Метрика